مدیریت چرخه های کاری

پشتیبانی از گردش محتوا در میان گروه های سازمانی به منظور آماده سازی محتوا برای پخش یکی از نیازهای اساسی اتوماسیون های صدا و تصویر به شمار می آید. استفاده از ساختار استاندارد در چرخه های کاری شامل تعریف فرآیند بر پایه وضعیت های گوناگون محتوا، تعریف گروه های سازمانی ، نقش و فعالیت های کاربری، دسترسی به سطوح متادیتایی متناسب با نوع فعالیت کاربر، اتوماسیون آپاسای را قادر ساخته تا بتواند از دامنه وسیع و متنوعی از چرخه های کاری ساده تا پیچیده پشتیبانی کند. • تعریف انواع چرخه های کاری بر حسب وضعیت محتوا در چرخه
 • تعریف وضعیت های شرطی برای انتخاب وضعیت بعدی توسط کاربر
 • انتساب وضعیت محتوا در چرخه به گروه های سازمانی
 • انتساب فعالیت های کاربری به وضعیت های محتوا در چرخه
 • تعریف سطوح گوناگون محرمانگی محتوا به دلخواه همچون عادی،ویژه و محرمانه
 • تعریف لینک بین وضعیت ها به منظور انتقال به وضعیت بعدی و قبلی
 • تعیین رنگ برای هر وضعیت در چرخه
 • تولید اتوماتیک کد یونیک فایل با استاندارد سیستمی
 • مکانيزم قفل گذاری به منظور استفاده همزمان محتوا در گروه های مشترک کاری
 • امضا و عدم امضای فعالیت های یک چرخه به منظور تامین گردش کار
 • ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات رویداد های کاربری
 • صدور دستورات لازم به برنامه مدیریت ذخیره سازها همگام با تغییر وضعیت در چرخه • تعریف انواع چرخه های کاری بر حسب وضعیت محتوا در چرخه
 • تعریف وضعیت های شرطی برای انتخاب وضعیت بعدی توسط کاربر
 • انتساب وضعیت محتوا در چرخه به گروه های سازمانی
 • انتساب فعالیت های کاربری به وضعیت های محتوا در چرخه
 • تعریف سطوح گوناگون محرمانگی محتوا به دلخواه همچون عادی،ویژه و محرمانه
 • تعریف لینک بین وضعیت ها به منظور انتقال به وضعیت بعدی و قبلی
 • تعیین رنگ برای هر وضعیت در چرخه
 • تولید اتوماتیک کد یونیک فایل با استاندارد سیستمی
 • مکانيزم قفل گذاری به منظور استفاده همزمان محتوا در گروه های مشترک کاری
 • امضا و عدم امضای فعالیت های یک چرخه به منظور تامین گردش کار
 • ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات رویداد های کاربری
 • صدور دستورات لازم به برنامه مدیریت ذخیره سازها همگام با تغییر وضعیت در چرخه • تعریف انواع چرخه های کاری بر حسب وضعیت محتوا در چرخه
 • تعریف وضعیت های شرطی برای انتخاب وضعیت بعدی توسط کاربر
 • انتساب وضعیت محتوا در چرخه به گروه های سازمانی
 • انتساب فعالیت های کاربری به وضعیت های محتوا در چرخه
 • تعریف سطوح گوناگون محرمانگی محتوا به دلخواه همچون عادی،ویژه و محرمانه
 • تعریف لینک بین وضعیت ها به منظور انتقال به وضعیت بعدی و قبلی
 • تعیین رنگ برای هر وضعیت در چرخه
 • تولید اتوماتیک کد یونیک فایل با استاندارد سیستمی
 • مکانيزم قفل گذاری به منظور استفاده همزمان محتوا در گروه های مشترک کاری
 • امضا و عدم امضای فعالیت های یک چرخه به منظور تامین گردش کار
 • ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات رویداد های کاربری
 • صدور دستورات لازم به برنامه مدیریت ذخیره سازها همگام با تغییر وضعیت در چرخه